Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) udbydes af HOLOGIC DENMARK ApS, CVR No. 33241992 (“Hologic”).

1. Accept af vilkår og betingelser for brug af Hjemmesiden

Nærværende vilkår og betingelser for brug af Hjemmesiden (“Brugsvilkår”) gælder for Hologics hjemmeside med følgende adresse www.hologic.dk (“Hjemmesiden”) samt din brug af og adgang til denne Hjemmeside. Når du bruger Hjemmesiden, tilkendegiver du, at du accepterer Brugsvilkårene. Hvis du ikke kan acceptere Brugsvilkårene, skal du ikke bruge Hjemmesiden. Hologic forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel, at: 1) ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse Brugsvilkår til enhver tid, 2) overvåge og fjerne sider, 3) fjerne adgangen til Hjemmesiden, og 4) flytte Hjemmesiden eller indholdet heraf offline, og ændre eller opdatere det til enhver tid uden varsel. Du er ansvarlig for jævnligt at gennemgå disse Brugsvilkår for at konstatere, om der er sket ændringer.

Hologic forbeholder sig retten til at begrænse, nægte eller lukke personers adgang til Hjemmesiden eller dele heraf omgående og uden varsel, til enhver tid og af en hvilken som helst årsag efter eget skøn.

Hvis du fortsætter med at bruge Hjemmesiden efter, at eventuelle ændringer til disse Brugsvilkår er blevet offentliggjort, vil det blive anset som om, at du har accepteret sådanne ændringer. Under forudsætning af, at du overholder disse Brugsvilkår, giver Hologic dig en personlig, ikke-eksklusiv, uoverdragelig og begrænset ret til adgang til og brug af Hjemmesiden. Nærværende Brugsvilkår udgør den fulde aftale indgået mellem dig og Hologic vedrørende indholdet heraf. Hvis et vilkår, en betingelse eller en bestemmelse i denne aftale bliver fundet ulovlig, ugyldig, uden retsvirkning eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, vil de øvrige vilkår, betingelser og bestemmelser fortsat være gyldige og kan fortsat håndhæves.

2. Privatlivspolitik

Personlige oplysninger, som afgives eller indsamles via eller i forbindelse med denne Hjemmeside, vil kun blive anvendt i overensstemmelse med Hologics Privatlivspolitik, og nærværende Brugsvilkår er underlagt Privatlivspolitikken gengivet på denne Hjemmeside.

3. Ansvarsfraskrivelser

Hologic garanterer ikke, at Hjemmesiden eller indhold, tjenester eller funktioner på Hjemmesiden vil være uden fejl eller ikke vil blive afbrudt, at mangler vil blive rettet, eller at din brug af Hjemmesiden vil føre til særlige resultater. Hjemmesiden og indholdet herpå udbydes, som de nu er og forefindes, og i det omfang de er til rådighed. Alle oplysninger, som anføres på Hjemmesiden, kan ændres uden varsel. Hologic kan ikke garantere, at filer eller andre data, som bliver downloadet fra Hjemmesiden, er uden virus, kontaminering eller ødelæggende funktioner. Hologic fraskriver sig alle udtrykkelige eller implicitte garantier, herunder for eksempel garantier om rigtighed, ikke-krænkelse, salgbarhed og egnethed til et særligt formål. Hologic fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger, manglende handlinger og opførsel fra tredjeparters side vedrørende eller i forbindelse med brugen af Hjemmesiden og/eller Hologics tjenester. Du påtager dig det fulde ansvar for eller i forbindelse med din brug af Hjemmesiden og/eller Hologics tjenester. Du påtager dig det fulde ansvar for din brug af Hjemmesiden og andre hjemmesider, som kan tilgås via et link. Hvis du er utilfreds med Hjemmesiden eller dens indhold, er din eneste mulighed overfor Hologic, at holde op med at bruge den.

Hologic er ikke erstatningsansvarlig på nogen måde, herunder men ikke begrænset til erstatning af konkret dokumenteret tab eller for følgeskader, som måtte opstå som følge af din adgang til, eller manglende adgang til, denne Hjemmeside, din brug heraf eller din afhængighed af Hjemmesiden eller dens indhold. Hologic eller andre tredjeparter, som er involveret i at skabe, fremstille eller levere information til Hjemmesiden, vil under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlige overfor andre parter for indirekte skader, konkret dokumenteret tab eller for følgeskader, herunder men ikke begrænset til tab af profit, forretningsforstyrrelser, programtab eller tab af andre data i dit informationsbehandlingssystem eller på anden måde, selv i tilfælde hvor Hologic eller Hologics autoriserede repræsentanter har været adviseret om risikoen for sådanne skader, i forbindelse med ethvert krav, som kan tilskrives brugen af denne Hjemmeside, herunder som følge af fejl, forsømmelser eller andre unøjagtigheder på Hjemmesiden eller i softwaren eller i andet materiale, som downloades via Hjemmesiden, eller som udbydes via et link på Hjemmesiden. Hologics erstatningsansvar er begrænset til, hvad der i videst muligt omfang er tilladt ifølge loven. Derudover er Hologic ikke forpligtet til at opdatere denne Hjemmeside eller dens indhold, og Hologic kan ikke holdes erstatningsansvarlig for manglende evne til at opdatere disse oplysninger.

Du kan via de links, der findes på Hjemmesiden, forlade Hjemmesiden. Hologic er ikke ansvarlige for din brug af andre hjemmesider, som du tilgår via visse links på nærværende Hjemmeside. Hologic har ikke kontrol over de hjemmesider, der linkes til, og er ikke ansvarlig for, om disse hjemmesider er tilgængelige eller vedligeholdes, og Hologic hverken sanktionerer eller accepterer noget ansvar for indhold, reklame, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt via andre hjemmesider. Sådanne oplysninger leveres af tredjeparter, virksomheder eller institutioner, som kan tilgås via de pågældende links. Der kan ikke tilskrives Hologic nogen udtrykkelige, implicitte eller øvrige garantier på baggrund af, at der på nærværende Hjemmeside findes hypertekst links til andre hjemmesider. Sådanne links og andre ”ressourcer” på nærværende Hjemmeside udgør kun en offentlig tjeneste for internetbrugere, og deres tilstedeværelse på vores Hjemmeside betyder ikke, at de er sanktioneret af eller tilknyttet Hologic. Du er endvidere indforstået med, at Hologic ikke kan garantere, at software eller øvrigt materiale på Hjemmesiden eller andre hjemmesider, som kan tilgås via et link, er fri for infektion, virus eller anden kodet tekst, som indeholder kontaminerende eller ødelæggende funktioner. Du er ansvarlig for at implementere procedurer og kontrolforanstaltninger, som i tilstrækkelig grad lever op til dine egne krav til præcis afsendelse og modtagelse af data, og for at have en metode, som ikke er afhængig af Hjemmesiden, til at genoprette tabt data. Du påtager dig det fulde ansvar og risikoen for din adgang til og brug af Hjemmesiden, herunder bedømmelse af, om materiale leveret via Hjemmesiden er præcist, fuldstændigt og brugbart.

Denne Hjemmeside er offentlig tilgængelig. Du kan ikke forvente, at det brugerindhold, som du indgiver til denne Hjemmeside, vil blive holdt hemmeligt. Du må ikke indgive fortrolige oplysninger her.

Hologic og dets datterselskaber, affilierede selskaber, partnere, licensgivere, varemærkelicenshavere og leverandører påtager sig intet ansvar for forstyrrelser eller forsømmelser på internettet eller i netværks- eller hostingtjenester og yder ingen garanti for, at Hjemmesiden eller de tjenester, som sikrer, at Hjemmesiden er tilgængelig, eller at den elektroniske kommunikation, som Hologic sender ud, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Hvis du downloader eller på anden måde kommer i besiddelse af materiale via brugen af denne Hjemmeside, er det efter eget skøn og på egen risiko. Kun du er ansvarlig for skader på dit computersystem eller tab af data, som følger af, at du har downloadet sådant materiale.

4. Indhold

Tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, fotografier, varemærker, logoer, lyde, musik, visuelle fremstillinger og computerkode (samlet benævnt ”Indhold”), herunder men ikke begrænset til design, struktur, udvalg, koordinering, udtryk, ”udseende og atmosfære” samt opbygning af dette Indhold, som udbydes på Hjemmesiden, ejes, kontrolleres eller licenseres af eller fra Hologic og er beskyttet af lovgivning vedrørende vareudstyr, ophavsret, patenter og varemærker samt forskellige andre immaterielle rettigheder og lovgivning om illoyal konkurrence.

Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende Brugsvilkår, må ingen dele af Hjemmesiden og intet Indhold kopieres, gengives, genudgives, uploades, publiceres, fremvises offentligt, krypteres, oversættes, overføres eller distribueres på nogen måde (herunder ”spejling”) på andre computere, servere, hjemmesider eller andre medier til publicering eller distribution eller til brug for kommercielle formål uden forudgående indhentelse af skriftligt samtykke fra Hologic. Du må ikke anvende, eksportere eller reeksportere Indholdet eller en kopi eller bearbejdelse af Indholdet i strid med gældende lovgivning eller regulering, herunder men ikke begrænset til USA’s eksportlovgivning og -regulering.

De varemærker, servicemærker, handelsnavne, vareudstyr og produkter (”Enheder”), som fremgår af denne Hjemmeside, er beskyttet i såvel USA som i resten af verden. De pågældende Enheder må ikke benyttes uden indhentelse af forudgående skriftligt samtykke fra Hologic, med mindre det sker for at identificere selskabets produkter. En sådan identifikation skal være i et passende format og skal overholde lokal lovgivning og regulering. Hologic håndhæver aktivt sine immaterielle rettigheder i det videst muligt tilladte omfang.

Du må bruge oplysninger om Hologics produkter og tjenester (herunder artikler, datablade og lignende materiale), som Hologic efter eget valg har gjort tilgængelige til download fra Hjemmesiden, forudsat at du (1) ikke sletter formuleringer i meddelelser om ejendomsretten i en eventuel kopi af dette materiale, (2) kun anvender sådanne oplysninger til personlige og ikke-kommercielle formål og ikke kopierer eller lægger sådanne oplysninger ud på en computer forbundet til et netværk eller offentliggør det på nogen medier, (3) ikke modificerer sådanne oplysninger, og (4) ikke laver yderligere garantier vedrørende dette materiale.

4. Innehåll

All information, text, design, illustrationer, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, programvara, varumärken, knappsymboler, logotyper, bilder, videos och andra visuella objekt, ljud, musik och datorkod och annat innehåll från Hologic (tillsammans benämnt “Innehåll“), inklusive, men inte begränsat till struktur, urval, samordning, uttryck, “utseende och känsla” samt organisationen av detta Innehåll, som förekommer på Hemsidan ägs, kontrolleras och licensieras av eller från Hologic och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga lagar och regler.

Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor får ingen del av Hemsidan och dess Innehåll kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas ner, laddas upp, publiceras, visas, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något sätt (inklusive så kallad spegling) på annan dator, server, hemsida eller annat medium för publicering eller distribution eller för något kommersiellt bruk, utan föregående skriftligt medgivande från Hologic. Du får inte använda, exportera eller återexportera Innehållet eller någon kopia eller anpassning av Innehållet i strid med dessa Användarvillkor samt tillämplig lag eller förordning.

Varumärken, servicemärken, företagsnamn, varunamn, produkter och liknande (“Artiklar“) som förekommer på Hemsidan erhåller skydd i Amerikas förenta stater och internationellt. Du får inte använda dessa Artiklar utan föregående skriftligt medgivande från Hologic, utöver den användning som krävs för att identifiera företagets produkter. Identifieringen måste vara i ett lämpligt format och i enlighet med lokala lagar och regler. Hologic upprätthåller aktivt sina immateriella rättigheter i enlighet med tillämplig lag.

Du kan använda information om Hologics produkter och tjänster (inklusive artiklar, specifikationer och liknande material) som Hologic frivilligt gjort tillgänglig för nedladdning från Hemsidan, förutsatt att du (1) inte raderar något innehåll från ursprungsmaterialet när du kopierar materialet (2) använder sådan information enbart för personliga, icke-kommersiella ändamål och inte kopierar eller publicerar informationen på något datornätverk eller i media, (3) inte gör eventuella ändringar av sådan information och (4) inte gör ytterligare utfästelser eller garantier i förhållande till innehållet i materialet.

5. Bidragsydere

Når du indsender Brugerindhold til Hjemmesiden, accepterer du, at dette materiale er hensigtsmæssigt, konstruktivt og relevant, og at det ikke indeholder materiale, som evt. er ulovligt eller i øvrigt uegnet til publicering, herunder ikke begrænset til materiale, der (1) kan være injurierende eller krænkende for andre personer eller juridiske personer, (2) kan virke generende for andre personer eller ejendom eller i øvrigt kan krænke eller chikanere personer eller institutioner, (3) kan krænke personers juridiske rettigheder (herunder privatlivs- eller PR-rettigheder), (4) er pornografisk, sjofelt, vulgært, uanstændigt eller truende, (5) er kulturelt, etisk eller i øvrigt anstødeligt, eller (6) antyder eller opfordrer til ulovlige aktiviteter.

Du skal inden indgivelse af dit materiale tage rimelige forholdsregler for at scanne for og fjerne virus eller andre kontaminerende eller ødelæggende funktioner. Du accepterer endvidere, at du ikke må indsende kædebreve, pyramidespil, spørgeundersøgelser eller anmodninger via Hjemmesiden. Du må ikke forfalske sidehoveder eller på anden vis manipulere med identiteter eller andre data for at skjule, hvorfra Indhold og/eller Brugerindhold stammer, som sendes ind via vores Hjemmeside, eller for at simulere din tilstedeværelse på Hjemmesiden. Du må ikke forstyrre eller beskadige vores sider, servere eller netværk eller foretage handlinger, som vil medføre en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af vores infrastruktur.

Du garanterer og erklærer, at det Brugerindhold, som lægges op på Hjemmesiden, ikke krænker tredjeparters ejendomsrettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavs-, varemærke- eller patentrettigheder eller fortrolighedsforpligtelser.

Du anerkender og accepterer, at dine ideer, indlæg, diskussioner eller andet Brugerindhold, som du bidrager med på Hjemmesiden, og som ikke er underlagt nogen immaterielle rettigheder, kan anvendes af andre bidragsydere uden kompensation eller anerkendelse.

Du meddeler hermed Hologic, Hologics datterselskaber, affilierede selskaber, varemærkelicenshavere og andre partnere en global, uigenkaldelig, royaltyfri, ikke-eksklusiv, viderelicenserbar og overdragelig licens til at anvende, gengive, skabe imitative værker fra, distribuere, opføre offentligt, fremvise offentligt, overføre og publicere Brugerindhold, som du har leveret til denne Hjemmeside eller andre hjemmesider ejet af Hologic eller i andet af Hologics reklame- eller PR-materiale i et hvilket som helst medie.

Du er eneansvarlig for dit eget Brugerindhold og de konsekvenser, som måtte følge af din indsendelse af artikler og/eller publicerede sider. Hologic kan, men er ikke forpligtet til at, gennemgå og overvåge Brugerindhold før og/eller efter indsendelse. Du anerkender imidlertid, at det ikke er muligt for os at overvåge eller gennemgå alt Brugerindhold. Hologic, Hologics datterselskaber, affilierede selskaber, partnere, licensgivere, brandlicenshavere og leverandører er og vil uden begrænsninger ikke være ansvarlige for, om Brugerindhold, som lægges op af tredjeparter på Hjemmesiden, er nøjagtigt, fuldstændigt, eller for dets kvalitet eller gyldighed.

Hologic sanktionerer ikke Brugerindhold eller de holdninger, anbefalinger eller råd, der udtrykkes på Hjemmesiden, og Hologic fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for Brugerindhold.

Hologic har eneret til og mulighed for at redigere og/eller slette indlæg eller andet Brugerindhold, som er anstødeligt, upassende eller i øvrigt strider mod disse Brugsvilkår af en eller anden grund, til enhver tid, uden varsel eller samtykke og efter eget skøn. Hvis en bruger mener, at indsendt Brugerindhold er anstødeligt eller upassende, opfordres brugeren til at kontakte Hologic omgående. Når vi modtager en sådan underretning, vil vi indenfor rimelighedens grænser gribe ind, alt efter hvad vi finder nødvendigt, indenfor en rimelig tidsgrænse. Denne proces foregår manuelt, og du bør derfor være opmærksom på, at vi måske ikke kan fjerne eller redigere Brugerindhold med det samme.

6. Begrænsninger vedrørende oplysningernes rigtighed

Hjemmesiden er blevet udviklet, som en tjeneste, der udbydes af Hologic for at informere om Hologics produkter og tjenester. Oplysningerne menes at have været rigtige på det tidspunkt, hvor de blev udformet. Det kan dog i forhold til printet materiale forekomme, at oplysningerne over tid ikke længere er aktuelle. De oplysninger, som fremgår af Hjemmesiden, kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne kan blive ændret eller opdateret uden varsel. De produkter og tjenester, som beskrives på Hjemmesiden, kan også blive forbedret eller ændret til enhver tid uden varsel. Det bemærkes i den forbindelse, at det er vigtig at rådføre sig med en kyndig specialist. De udbudte præsentationer må ikke fortolkes som rådgivning om lægelige, juridiske, investeringsmæssige, eller finansielle forhold eller rådgivning i øvrigt. Det er ikke meningen, at de pågældende oplysninger skal udgøre en erstatning for rådgivning om sådanne forhold. Hologic sanktionerer ikke specifikke kirurgiske teknikker eller behandlingsmetoder. Det er det sundhedsfaglige personales ansvar at foretage deres egen lægefaglige vurdering af hvilken behandling eller kirurgiske teknik, som patienten skal tilbydes. Der opfordres til, at man konsulterer sundhedsfagligt personale for at indhente fuldstændige oplysninger om eventuelle uønskede bivirkninger, som kan være en følge af de medicinske teknikker, der omtales på denne Hjemmeside. Hologic vil inden for rimelighedens grænser sørge for, at oplysningerne på Hjemmesiden er rigtige og opdaterede, men Hologic kan ikke garantere for rigtigheden heraf. Brugerne accepterer, at de besøger og anvender Hjemmesiden på egen risiko.

7. Udsagn om fremtiden

Hologic eller repræsentanter for Hologics kan til enhver tid have fremsat eller kan fremsætte udsagn om fremtiden enten mundtligt eller på skrift. Sådanne udsagn om fremtiden kan ske i pressemeddelelser, i mundtlige udtalelser foretaget eller godkendt af et autoriseret medlem af ledelsen, eller i oplysninger indsendt til de amerikanske børsmyndigheder. De følgende ord eller udtalelser såsom ”trend”, ”forventes”, ”vil gro”, ”vil være”, ”kunne”, ”vil sandsynligvis indebære”, ”forventet”, ”igangværende”, ”estimeret”, ”prognose”, ”planlagt”, ”formodet”, ”tror”, ”overvejes”, ”kan være”, ”vurderes”, ”mulighed” eller lignende udtryk betragtes som ”udsagn om fremtiden” som defineret i den amerikanske lov om reform af retstvister vedrørende værdipapirer fra 1995 (”U.S. Private Securities Litigation Reform Act”). Hologic vil bestræbe sig på, at med sådanne udtalelser følger forståelige forbehold, således at den beskyttelse, som den ovennævnte amerikanske lov sikrer, udnyttes maksimalt. De pågældende udtalelser skal derfor i det hele kvalificeres med henvisning til og ledsages af følgende diskussion om visse vigtige faktorer, som kan medføre, at de konkrete resultater afviger væsentligt fra sådanne udsagn om fremtiden. Investorer skal også være opmærksomme på faktorer, som kan påvirke Hologics forretning, finansielle position eller præstationer. Der henvises endvidere til Hologics seneste årsberetning (den amerikanske formular 10-K), der kan rekvireres fra Hologic, som indeholder yderligere oplysninger om faktorer, som kan påvirke Hologics forretning, finansielle position eller præstationer. Derudover bemærkes det, at Hologic opererer i et hurtigt skiftende og meget konkurrencepræget forretningsmiljø. Der kan til enhver tid opstå nye risici, og det er ikke muligt for ledelsen at forudse alle risikofaktorer eller at systematisk identificere eller vurdere hvilken indvirkning, disse faktorer vil have på Hologic, eller i hvilket omfang disse faktorer eller en kombination af faktorer kan medføre, at de konkrete resultater afviger væsentligt fra dem, som var omfattet af et udsagn om fremtiden. Det bemærkes derfor, at udsagn om fremtiden ikke bør anses for at være en forudsigelse af konkrete resultater.

8. Indhold/software fra tredjeparter

Hologic vil på ingen måde være ansvarlig for indholdet på en hjemmeside ejet af en tredjepart, som kan være forbundet med Hjemmesiden via et hyperlink, uanset om det pågældende hyperlink stilles til rådighed af Hjemmesiden eller en tredjepart i overensstemmelse med Brugsvilkårene. Hvis vores Hjemmeside linker til en anden hjemmeside, betyder det ikke, at vi sanktionerer den pågældende hjemmeside, og vi har ikke vurderet og garanterer ikke for, at indholdet på en hjemmeside, som vores Hjemmeside linker til, er rigtigt, betimeligt eller hensigtsmæssigt, idet vi ikke påtager os noget ansvar herfor.

Den software, som stilles til rådighed til at downloade fra eller via Hjemmesiden, er licenseret i henhold til vilkårene i en gældende licensaftale. Softwaren stilles til rådighed i henhold til de i licensaftalen gældende vilkår udelukkende til brug for slutbrugere, og kopiering, gengivelse eller videreformidling af denne software er udtrykkeligt forbudt. Er der ydet en garanti i forbindelse med denne software, gælder garantien kun under de betingelser, som udtrykkeligt fremgår i den gældende licensaftale. Hologic fralægger sig hermed ansvaret for alle udtrykkelige eller implicitte garantier, herunder garantier om salgbarhed, egnethed til et særligt formål og ikke-krænkelse for så vidt angår softwaren.

9. Ejendomsret til Hjemmesiden

Denne Hjemmeside er i sagens natur offentlig tilgængelig, og oplysninger, som publiceres på Hjemmesiden, vil ikke blive betragtet som fortrolige. Du accepterer, at publicering af en opfindelse i det Brugerindhold, som du har indsendt, vil være at betragte som en ”publicering” af den pågældende opfindelse i henhold til den gældende patentlovgivning.

Du accepterer, at Brugerindhold, der publiceres og/eller henvises til på Hjemmesiden, kan være underlagt patent-, ophavs- eller varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder ejet af Hologic, Hologics datterselskaber, affilierede selskaber, og varemærkelicenshavere, partnere eller tredjeparter. Hvis du agter at udnytte ideer, tilbud, forslag, løsninger eller andet Brugerindhold, som er lagt op på Hjemmesiden, er du selv ansvarlig for at indhente de korrekte brugsrettigheder i henhold til den relevante immaterielle rettighed, førend du begynder udnyttelsen.

10. Vilkårenes uafhængighed

Hvis en bestemmelse i nærværende Brugsvilkår findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil den blive erstattet af en gyldig bestemmelse, som kan håndhæves, og som svarer til indholdet af den oprindelige bestemmelse i videst muligt omfang, og de øvrige bestemmelser vil fortsat være gyldige og kan fortsat håndhæves.

11. Intet frafald

Hvis Hologic ikke håndhæver en del af disse Brugsvilkår, fraskriver Hologic sig hermed ingen rettigheder i henhold til Brugsvilkårene for så vidt angår tidligere handlinger eller fremtidige handlinger. At Hologic modtager midler, eller at en person sætter sin lid til Hologics handlinger, betyder ikke, at der er givet afkald på nogen del af disse Brugsvilkår. Kun et specifikt skriftligt afkald underskrevet af en autoriseret repræsentant for Hologic vil have retsvirkning.

12. Overskrifter

De i nærværende Brugsvilkår anvendte overskrifter er kun medtaget for en nemheds skyld, og de udgør ikke en del af Brugsvilkårene. De har således ingen indvirkning på meningen eller fortolkningen af disse Brugsvilkår.

13. Lovvalg

Din adgang til og brug af denne Hjemmeside og dens Indhold er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning.

14. Værneting

Enhver tvist mellem Hologic og brugeren af Hjemmesiden i forhold til disse Brugsvilkår skal afgøres ved de danske domstole.

Sidst opdateret: December 2021

questions.call